İnsan Kaynakları PolitikamızGloballeşen dünyanın belki de en fazla etkilediği alanlardan biri İnsan Kaynaklarıdır. Değişen şirket yapıları içinde insan kaynakları bugüne kadar olduğundan daha stratejik rol oynamaya başlamıştır. Bilgi ve yetenek savaşlarının yaşandığı dünyamızda, insan sermayesinin bir şirketin sahip olduğu en önemli değer olduğu görülüyor ve bu konuda İnsan Kaynakları departmanına düşen görev ve sorumluluklar da otomatik olarak artmaktadır. Seslim Tekstil bu sorumluluğunun bilinci ile “önce insan” düşüncesinden hareket ederek çalışanlarını bilgi ve beceri savaşına en iyi şekilde hazırlayarak rekabet üstünlüğü ve katma değer sağlamaktadır.

Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması
Stratejik İnsan Kaynakları Planlamasının temel amacı, kurumun hedeflerini gerçekleştirmesini sağlayacak insan kaynağını, ihtiyaçlar doğrultusunda sistematik olarak belirlemek ve organize etmektir. Kurumun işgücüne ait bilgilerinin güncellenmesi, iş analizleri ve iş tanımlarının yapılması, eğitim programları ve performans değerlendirme çalışmaları planlama kapsamında yer almaktadır. 

Personel Seçimi, İşe Alma ve Yerleştirme

Personel seçimi, işe alma ve yerleştirme uygulamasının amacı, Seslim Tekstil bünyesinde mevcut pozisyon açıklarını belirleyerek kurumun vizyon, misyon, hedef ve kültürüne en uygun adaylarla bu pozisyonları doldurmaktır. 
Posta, e-posta, internet sitesi, gazete ilanları ve kurum çalışanlarının önerileri gibi farklı kaynaklar yoluyla gelen tüm başvurular, İnsan Kaynakları departmanı tarafından bir havuzda toplanır ve açık pozisyona uyan adaylar araştırılır. İlk görüşme, iş tanımına ve gerekli özelliklere sahip adaylarla yapılır. 
Alınan sonuçlar doğrultusunda, pozisyona en uygun bilgi, beceri ve davranışlara sahip olduğu tespit edilen aday/lar ikinci görüşmeye davet edilir. İkinci görüşme pozisyonun ilgili yöneticisi tarafından gerçekleştirilir. Bu görüşme sırasında da uygun görülen adaya İnsan Kaynakları Departmanı iş teklifinde bulunur. 
İş görüşmeleri sırasında uygun bulunmayan adaylara değerlendirildikleri pozisyona yerleştirilemedikleri belirtilen bilgi yollanır ve başka pozisyonlarda değerlendirilmek üzere bir yıl boyunca başvuru havuzunda saklanır. 
İşe başlayan her çalışan oryantasyon eğitimine katılır. Bu eğitim ile kurum tanıtımı yapılır, ilkeler ve uygulamalar hakkında bilgi verilir.

Eğitim ve Geliştirme (Hizmet İçi Eğitim) 
İnsan Kaynakları Departmanı, her yıl kurum çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını kurum bünyesinde gerçekleştirdiği analiz çalışması, performans değerlendirmeleri ve kariyer planları doğrultusunda belirleyerek bir eğitim programı hazırlamaktadır. 
Seslim Tekstil’de eğitim, oryantasyon programı ile başlar. Daha sonra iç ve dış eğitim kaynaklarından yararlanılarak çalışanlara yıl süresince planlanan eğitimler verilir. Öğretmen pozisyonunda görev alan kurum çalışanları yurt içi ve dışında mesleki seminer ve konferanslara katılırlar. Tüm bu etkinlikler sonrasında çalışanların sürdürdükleri görevlerde görünür bir fark yaratmaları beklenmektedir.

Performans Yönetimi
Seslim Tekstil, performans yönetim sistemi ile çalışanlarını hedefler doğrultusunda yönlendirir, daha iyi performans gösterme konusunda teşvik eder. Performans değerlendirme sonuçları, çalışanların eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi, kariyer planlarının hazırlanması ve ücret uygulamalarında önemli bir rol oynar. Çalışan astları ve bağlı olduğu yöneticisi tarafından değerlendirilir. Performans yönetimi, çalışanlara Seslim Tekstil’in hedef ve değerlerini iletmekte kullandığı güçlü bir iletişim aracıdır. 

Kariyer Yönetimi

Seslim Tekstil çalışanlarının bilgi ve iş tecrübesi arttıkça sorumluluk ve yetkileri de artmaktadır. Kariyer planları, çalışanların sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinliklerle uyumlu olarak hazırlanır. Seslim Tekstil, çalışanların mesleki konularda ve kişisel gelişimlerine yönelik kendi kariyerlerini belirlemede destekleyici rol üstlenmektedir.

Ücret Yönetimi ve Ödül Sistemi

Seslim Tekstil ücret sisteminin temeli, çalışanların eğitim düzeyleri, bilgi, beceri ve davranış özellikleri ve performans düzeyleri ile birlikte sektör ücret araştırmaları dikkate alınarak belirlenmektedir.